facebook
Witaj na Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
grafika

::Adres

 
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne w Sopocie
ul. Al.Niepodległości 751, Sopot

tel/fax: 58 551-26-26

SEKRETARIAT (pok.nr 6):

poniedziałek   9.00-13.00
środa             9.00-13.00
czwartek        9.00-15.00

w czasie zjazdów sob-ndz. 8:00-15:00
mail: liceumzaoczne@op.pl

::AKTUALNOŚCI

 
Zmiany w systemie finansowania placówki od roku szkolnego 2018/19.

Numer konta, na które nalezy wnosić opłaty:
Bank Credit Agricole SA 

24 1940 1076 3194 9008 0000 0000 

Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego 2021 Covid19

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA!!!!!
 1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną
 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Wrażeniami po egzaminie proszę dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 7. Zdający, mogą –jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.
 8. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 9. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 10.  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
 11. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 12.       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 13.       wychodzi do toalety
 14.       kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej
 15. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 16. Na egzaminie:
  • każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla.
  • szkoła zapewnia kalkulatory oraz lupy dla zdających –jednak konieczna jest ich dezynfekcja.
  • zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  • Przed skorzystaniem ze słownika na egzaminie z języka polskiego, maturzysta musi zdezynfekować ręce stojącym obok płynem, a po skorzystaniu ponownie zdezynfekować ręce.
  1.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą o pojemności do ½ litra wody. Wodę nalezy postawić na podłodze przy stoliku.
 17. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia (dotyczy to dni 8.06 i 10.06) muszą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły, zachowując bezpieczną odległość i stawić się na drugą część egzaminu godzinę przed rozpoczęciem kolejnej części.
 18. Każdy zdający musi zostawić rzeczy osobiste –plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w szatni. , wkładając je do foliowego worka i zostawią swoje rzeczy osobiste pod nadzorem wyznaczonego pracownika szkoły.
 19. Wszystkie czynności przy oddawaniu rzeczy w szatni poprzedzone muszą być dezynfekcją rąk.
 20. Osoby oczekujące na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywać muszą odpowiednie środki bezpieczeństwa czyli zachowują bezpieczną odległość od innych osób i zakrywają usta i nos.
 21. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 22. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób
 23. W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do EM PZE informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego –także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 24. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w gabinecie pielęgniarki,przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
PROSIMY O BEZWZGLĘDNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD!!
Jesteśmy na Google+
Google+